Čo sa skrýva pod termínom porucha učenia?

Vývinové poruchy učenia rozdeľujeme orientačne na tri základné skupiny, v ich názve sa stretneme s predponou DYS, ktorá znamená - porušený, chybný, teda vypovedá že, niečo nie je v poriadku.

1. vývinová porucha čítania (dyslexia)
dyslexia - porucha prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa čítať v podmienkach bežnej výučby, napriek primeranej inteligencii a sociokultúrnej príležitosti, pojem dyslexie je najstarší z celej skupiny porúch učenia, najviac ovplyvňuje školský prospech dieťaťa.

2. vývinové poruchy písania (dysgrafia, dysortografia)
dysgrafia - špecifická neschopnosť naučiť sa písať, postihuje najmä grafickú stránku písomného prejavu, čitateľnosť, úpravu prejavu, problematickým je zapamätanie tvarov písmen. So zväčšujúcim sa množstvom výrazne klesá kvalita písomného prejavu, písmo sa stáva nečitateľným.
dysortografia -špecifická porucha, prejavujúc sa ťažkosťami v osvojovaní gramatických pravidiel a ich následnou aplikáciou, prípadne dieťa pravidlá ovláda, ale nevie ich uplatniť, nepostihuje celú oblasť gramatiky ale tzv. špecifické javy

3. vývinová porucha počítania (dyskalkúlia)
dyskalkúlia - špecifická porucha, prejavuje sa s výraznými problémami v chápaní matematických pojmov v uskutočňovaní základných matematických operácií (sčitovanie, odčitovanie, násobenie, delenie)

Pomerne často sa vyskytujúcou poruchou detí je aj syndrómom poruchy pozornosti. Označuje sa ako ADD (z angl. Attention Deficit Disorder), teda deficit pozornosti. Syndróm narušenej pozornosti spojenej s hyperaktivitou sa označuje ako ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). ADHD má vždy tieto zložky: impulzivitu, nepozornosť a hyperaktivitu.
V ďaľších článkoch nájdete

Do rúk sa Vám dostala správa, kde figuruje jedna možno aj viac z horeuvedených diagnóz?
Už viete, že vaše dieťa nie je hlúpe ani lenivé.Snáď ste si uľahčením vydýchli. Možno Vás prepadli obavy a otázka? Čo môžem urobiť pre svoje dieťa?
Poobzerajte sa na týchto stránkach, nájdete tu niekoľko rád, ktoré sú osožné v prístupe a výchovnom vedení detí s poruchou učenia.

Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Adresa: Gyulu Szabóa č.1, 929 01 Dunajská Streda, Telefón: 031 552 8042, 031 552 7944
Elokované pracovisko Šamorín: Agátový rad 1, 931 01 Šamorín
Telefón: 031 552 7944, 031 552 8042, Fax.: 031 552 7944