Integrácia je vzdelávanie všetkých detí v bežnej škole, pričom pomoc deťom so zdravotným postihnutím má zabezpečiť to, aby sa úspešne zapojili do podmienok bežného života.
Cieľom integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je dosiahnuť najvyšší stupeň socializácie.

Čítať ďalej...

Integrovaný žiak je žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), ktorý bol prijatý do ZŠ na základe písomného vyjadrenie poradenského zariadenia.

Je to žiak s vývinovými poruchami učenia alebo správania. Môže byť integrovaný aj na základe písomného vyjadrenie PPP. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je evidovaný v ŠPP alebo v detskom integračnom centre.

Čítať ďalej...

Individuálny výchovno-vzdelávací program  žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vypracuje a dopĺňa učiteľ v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, alebo zariadeníe špeciálno-pedagogického poradenstva. žiaka so sa aktualizuje na začiatku každého školského roku. V prípade žiaka s mentálnym postihnutím podkladom k sú učebné plány a osnovy pre príslušný typ špeciálnej školy.

Čítať ďalej...

• Dohovor o právach dieťaťa prijatý a otvorený na podpis, ratifikáciu a pristúpenie rezolúciou Valného zhromaždenia z 20. novembra 1989 s nadobudnutím platnosti 2.septembra 1990,
• Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Čítať ďalej...

Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Adresa: Gyulu Szabóa č.1, 929 01 Dunajská Streda, Telefón: 031 552 8042, 031 552 7944
Elokované pracovisko Šamorín: Agátový rad 1, 931 01 Šamorín
Telefón: 031 552 7944, 031 552 8042, Fax.: 031 552 7944