Vo výchovno-vzdelávacom procese učiteľ:

- akceptovať žiaka s mentálnym postihnutím a rešpektovať špecifiká jeho osobnosti rešpektovať správanie žiaka spôsobené jeho postihnutím, vytvárať podmienky aby samotný žiak, jeho spolužiaci a rodičia akceptovali mentálne postihnutie a jeho dôsledky.
- oboznámiť sa s diagnózou ( postihnutím ) a prognózou dieťaťa a zohľadňovať špeciálno-pedagogické potreby, ktoré z nich vyplývajú povzbudzovať žiaka a vytvárať príležitosti pre pozitívne hodnotenie.
- vytvárať podmienky pre úspešné a nenásilné splynutie mentálne postihnutého dieťaťa s kolektívom spolužiakov, vytvárať atmosféru vzájomného pochopenia a pomoci.
- vo výchovno-vzdelávacom procese vytvárať podmienky na získanie vedomostí, zručností a návykov žiaka s mentálnym postihnutím.
- klásť na žiaka tie požiadavky, ktoré je schopné pri svojej diagnóze či postihnutí zvládnuť,
- rozvíjať komunikačné schopnosti a zručnosti žiaka, pričom dávať doraz na rozvoj slovnej zásoby.

- zabezpečovať a koordinovať špeciálno-pedagogickú pomoc postihnutému žiakovi. - pri hodnotení učebných výsledkov sa riadiť metodickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami na ZŠ, ktoré schválilo MS SR rozhodnutím číslo 6164/96-153 dna 12. 12. 1996 s platnosťou od 1. 1. 97 a metodickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu MP žiakov. ktoré schválilo MS. mládeže a t. v. SR s rozhodnutím č.4876/1990 - 23, dna 19.7.90 ( metodickými pokynmi na slovné hodnotenie MS SR č. 1353/96 - 153 zo dna 2. 12. 96 )

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese učiteľ musí zohľadniť špecifiká osobnosti a poznávacích procesov mentálne postihnutého žiaka:

- zohľadniť ťažkosti pri vnímaní a myšlienkových operáciách
- zohľadniť pomalé tempo zapamätávania a narušenie pamäti
- zohľadniť znížená koncentrácia a pozornosť
- brať na vedomie skorú unaviteľnosť
- zohľadniť neprimerané emocionálne reakcie
- neadekvátna mimika a gestikulácia
- motorická instabilita
- nedostatky vo vývine psychomotorických zručností
- osobitosti vo vôľovej a osobnostnej oblasti
- potreba individuálneho pracovného tempa
 

V triede učiteľ zabezpečuje žiakovi optimálne podmienky

- umiestniť žiaka v triede do predných lavíc s ohľadom na jeho mentálne postihnutie, pripadne pridružené postihnutia.
- do lavice posadiť žiaka s takým spolužiakom, ktorý bude schopný a ochotný v prípade potreby pomôcť
- podľa možností využíva pomoc školského špeciálneho pedagóga priamo na vyučovacích hodinách, pripadne konzultuje so špeciálnym pedagógom
 

Pre porozumenie a osvojenie preberaného učiva učiteľ:

- primerane modifikovať obsah a rozsah učiva podľa schopností a možností žiaka v problémovom predmete, rozsah učiva konzultovať so špeciálnym pedagógom. V prípade MR sa riadiť a postupovať podľa osnov špeciálnej základnej školy a zabezpečiť žiakovi primerane učebnice a didaktické prostriedky, dostatočné množstvo rôznych názorných a obrazových pomôcok, inštrukčných médií
- systematicky sa venovať žiakovi individuálne
- v potrebnej miere využívať špeciálne metodiky
- dôsledne dodržiavať požiadavku konkretizácie preberaného učiva
- umožniť, aby počas výkladu nového učiva mohol školský špec. pedagóg pracovať individuálne so žiakom s postihnutím
- rešpektovať individuálne pracovné tempo žiaka
- využívať názorný materiál a poskytovať žiakovi možnosť manipulácie s ním pri každej úlohe postupovať od jednoduchšieho k zložitejšiemu
- po osvojení vedomostí a zručností so žiakom neustále opakovať, upevňovať a precvičovať učivo
- často striedať jednotlivé činnosti na hodine, pripadne robiť malé relaxačné prestávky
- veľký doraz, klásť na telesnú výchovu a pracovné vyučovanie, kde rozvíja motoriku a pracovné zručnosti žiaka
 

Špecifické potreby žiaka v triede a mimo triedy:

- všetkými prostriedkami pomôcť pri profesionálnej orientácii dieťaťa a tým prispieť k jeho sociálnemu začleneniu
- pravidelne sa kontaktovať s rodičmi a konzultovať potreby dieťaťa v škole a mimo nej.

Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Adresa: Gyulu Szabóa č.1, 929 01 Dunajská Streda, Telefón: 031 552 8042, 031 552 7944
Elokované pracovisko Šamorín: Agátový rad 1, 931 01 Šamorín
Telefón: 031 552 7944, 031 552 8042, Fax.: 031 552 7944