Detská mozgová obrna - poruchy hybnosti a vývoja hybnosti spôsobené poškodením mozgu v dobe pred pôrodom, pri pôrode, alebo do 1 roku po ňom

Formy:  a) Diparetická,  b) Hemiparetická,  c) Kvadruparetická,  d) Dyskinetická,  e) Hypotonická

Čítať ďalej...

- akceptuje žiaka s TP a rešpektuje špecifiká jeho osobnosti
- podporuje jeho sebarealizáciu
- žiakovi dôveruje, povzbudzuje ho
- kladie na žiaka primerané požiadavky
- zvyšuje sebadôveru a samostatnosť žiaka
- poskytuje žiakovi podnety na hodnotiace myslenie, vedie žiaka k sebahodnoteniu
- poskytuje individuálnu pomoc žiakovi
- vytvára príležitosť na pozitívne hodnotenie žiaka rešpektuje správanie žiaka spôsobené jeho postihnutím
- rešpektuje správanie žiaka spôsobené jeho postihnutím
- pri hodnotení učebných výsledkov sa riadi Metodickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálno - pedagogickými potrebami na ZŠ, ktoré schválilo MŠ

Čítať ďalej...

Vašek, Š. Špeciálna pedagogika, Bratislava, Sapienta 1996
Vašek, Š. - Vančová, A. - Hatoš, G. a kol. Pedagogika viacnásobne postihnutých, Bratislava, Sapienta
Kábele,F. : Rozvíjení hybnosti a řečí detí s DMO, Praha SPN 1988
Kraus, J. a kol. : Dětská mozková obrna, Grada Publishing 2005
Bartko, D. : Neurológia 2. vydanie Martin, Osveta 1985
Jankovský, J. : Ucelená rehabilitace detí, Triton 2001

Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Adresa: Gyulu Szabóa č.1, 929 01 Dunajská Streda, Telefón: 031 552 8042, 031 552 7944
Elokované pracovisko Šamorín: Agátový rad 1, 931 01 Šamorín
Telefón: 031 552 7944, 031 552 8042, Fax.: 031 552 7944