Vážení rodičia, Vaše dieťa, ktoré má začať v budúcom roku chodiť do školy, bolo vyšetrené psychológom a na základe tohoto vyšetrenia bolo zistené, že niektoré výkony dieťaťa nie sú ešte na takej úrovni, aby dieťa po nástupe do 1. triedy zvládlo bez problémov nároky školy.

Okrem vlastného biologického vývinu dieťaťa sa na dosiahnutí žiadúcej úrovne školskej pripravenosti podieľa aj vhodné výchovné pôsobenia, ktoré nám pomáha formovať dieťa do úlohy školáka. Túto úlohu síce čiastočne plní i materská škola, nemožno však zabúdať aj na podiel výchovy dieťaťa v rodine.

Oblastí, v ktorých je treba pripraviť dieťa na školu je niekoľko. Nedajú sa síce celkom oddeliť, veľmi často sa prekrývajú (napr. schopnosť dlhotrvajúcej pozornosti nepochybne ovplyvní dieťa pri dokončení danej úlohy), napriek tomu ich môžeme zámerne cvičiť.

Čítať ďalej...

Testy školskej zrelosti pomáhajú určovať vhodný začiatok zaškoľovania detí a umožňujú, hoci len čiastočné, vyrovnanie vývinových nedostatkov v období pred začatím školskej dochádzky. Testy selektujú najmä vývinovo oneskorené deti, t. j. deti s potenciálnymi problémami pri ich zaradení do školského výchovno-vzdelávacieho procesu.

Existuje viacero štandardizovaných testov, ktoré pomáhajú psychológom utvoriť si celkovú orientáciu v rozumovom vývine dieťaťa; pozoruje sa aj správanie dieťaťa, jeho celkový postoj voči úlohám, spoločenské postoje, ktoré majú nemalý význam v proces adaptácie na školský život.

Vyšetrenia školskej zrelosti sa netreba obávať a nie je vhodné, kvôli nemu, dieťa stresovať či strémovať.

Čítať ďalej...

I. sociálno – emocionálne vzťahy

 1. dieťa vyhľadáva vzťahy medzi vrstovníkmi
 2. neustále si vyžaduje kontakt dospelého
 3. je samotár

———————————

 1. dieťa je viazané na jedného kamaráta
 2. má v skupine viacej kamarátov
 3. nevyhľadáva si kamarátov

Čítať ďalej...

Rodičia – je vaše dieťa pripravené na školu?

 • Aké je pracovné tempo dieťaťa? (veľmi pomalé, primerané, rýchle)
 • Má dieťa dostatok skúseností s kreslením, strihaním, modelovaním, vyfarbovaním, navliekaním korálok, lepením?
 • Tlačí dieťa pri kreslení na ceruzku alebo sú jeho ťahy voľné a presné?
 • Rozoznáva vaše dieťa tvary, farby, rozlišuje pojem väčší – menší, vie spočítať predmety?
 • Zapamätá si vaše dieťa aj dlhšiu inštrukciu, bez toho, aby ste je musel opakovať?
 • Vyjadruje sa dieťa súvisle, vie prerozprávať rozprávku, orientuje sa v bežných sociálnych situáciách?

Čítať ďalej...

 • Vypracovať si spoločne s deťmi v triede, kde je hyperaktívne dieťa zaradené pravidlá a byť dôsledný pri ich dodržiavaní.
 • S dieťaťom sa rozprávajme, pokiaľ je to len trochu možné, kľudne a pomaly.  Ak sa na dieťa hneváme, nezabúdajme, že hnev je normálny prejav a dá sa ovládnuť. Hnev ešte neznamená, že dieťa nemáme radi.
 • Snažte sa zo všetkých síl ovládnuť a vopred  sa pripravte, aký postoj zaujmete pri neočakávanom konflikte. Všímajte si všetko pozitívne  v správaní dieťaťa.

Čítať ďalej...

Súbor stimulačných aktivít na podporu rozvoja  jemnej motoriky, vizuomotoriky a grafomotoriky u detí predškolského veku

V predškolskom veku u dieťaťa významne napreduje celistvý osobnostný rozvoj, ktorý zahŕňa v sebe oblasť kognitívnu , socioemocionálnu  a perceptuálnomotorickú. V poslednej spomínanej oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa sa zdokonaľuje senzomotorická kontrola, hrubá a jemná motorika, zlepšujú sa pozorovacie schopnosti a vytvárajú sa priaznivé predpoklady pre rozvoj vizuomotoriky a grafomotoriky, ktoré sú nevyhnutné pre nácvik písania a čítania. V súvislosti s cieleným pôsobením na psychomotorický rozvoj dieťaťa prostredníctvom hrových aktivít sa u neho rozvíjajú pozitívne vôľové  a morálne vlastnosti, ako aj zmysel pre praktickú tvorivosť, priestorovú  predstavivosť, sústredenosť, dôkladnosť, presnosť a precíznosť ako aj cit pre statiku a konštrukciu, ktoré tvoria základ technického myslenia.

Čítať ďalej...

Z hľadiska rešpektovania špeciálnopedagogických potrieb dieťaťa ranného a predškolského veku možno v rámci špeciálnopedagogických aktivít využiť nasledovné stimulačné programy:
1. Šimon pujde do školy a Šimonove pracovní listy. Praha, Portál 1995
Program všestranného rozvoja /socio-emocionálnej , perceptuálno-motorickej a kognitívnej oblasti / osobnosti dieťaťa predškolského veku.
2. Looseová A. , Piekertová N. , Dienerová G. : Grafomotorika pre deti predškolského veku, Praha, Portál 2001
3. Strassmeier W. : 260 cvičení pre deti raného veku. Praha , Portál 1996

Program orientovaný na rozvoj psychomotorických schopností u detí v rannom veku.

Čítať ďalej...

Ďalšie články...

 1. Čo by mal vedieť prvák

Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Adresa: Gyulu Szabóa č.1, 929 01 Dunajská Streda, Telefón: 031 552 8042, 031 552 7944
Elokované pracovisko Šamorín: Agátový rad 1, 931 01 Šamorín
Telefón: 031 552 7944, 031 552 8042, Fax.: 031 552 7944